వందేమాతరం

జాతీయ గీతము
రచన: శ్రీ బకించంద్ర చటోపాధ్యాయ గారు (ఆనందమట్ నుండి )

వందేమాతరం
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలామ్
సస్యశ్యామలాం మాతరం ||వందే||

శుభ్రజ్యోత్స్నం పులకిత యామినీమ్
పుల్లకు సుమిత ద్రుమదల శోభినీమ్
సుహాసినీం సుమధుర భాషినీం
సుఖదాం వరదాం మాతరం ||వందే||

కోటి కోటి కంఠ కలకల నివాద కరాలే
కోటి కోటి భుజై ధృత ఖర కరవాలే
అబలాకేనో మాం ఎతో బలే
బహుబల ధారిణీం నమామి తారిణీం
రిపుదల వారిణీం మాతరం ||వందే||

తుమి విద్యా తుమి ధర్మ
తుమి హృది తుమి మర్మ
త్వంహి ప్రాణః శరీరే బహుతే
తుమి మా శక్తి హృదయే
తుమి మా భక్తి తో మారయి
ప్రతిమాగడి మందిరే మందిరే ||వందే||

త్వంహి దుర్గా దశ ప్రహరణధారిణీ
కమలా కమలదళ విహారిణీ
వాణి విద్యాదాయినీ, నమామిత్వాం,
నమామి కమలాం అమలాం,
అతులాం, సుజలాం, మాతరం ||వందే||

శ్యామలాం, సరలాం, సుస్మితాం,
భూషితాం ధరణీం, భరణీం, మాతరం ||వందే||

No comments:

Post a Comment