జయ జయ ప్రియ భారత

రచన: శ్రీ దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణ శాస్త్రి గారు

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రీ దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నరనారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ సస్యశ్యామల సుశ్యామ చలాంచ్చేలాంచల!
జయ వసంత కుసుమ లతా - చలిత లలిత చూర్ణకుంతల!
జయ మదీయ హృదయాశయ - లాక్షారుణ పద యుగళా! || జయ ||

జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ!
జయ గాయక, వైతాళిక - గళ విశాల పద విహరణ
జయ మదీయ మదురగేయ చుంబిత సుందర చరణా! || జయ||

1 comment: