కొన్ని మంచి పద్యాలు

అక్షరార్చన:
అక్షరంబు వలయు కుక్షి జీవనులకు

అక్షరంబు జిహ్వకు ఇక్షు రసము

అక్షరంబు తన్ను రక్షించు గావున

అక్షరంబు లోక రక్షితంబు