సారే జహాసె అచ్ఛా

రచన: మహమ్మద్ ఇక్బాల్ (ఉర్దూలో)

సారే జహాసె అచ్ఛా హిందుస్తాన్ హమారా
హమ్ బుల్ బులే హై ఇస్‌కే, యే గుల్ సితా హమారా||

పరబత్ వో సబ్ సే ఊంఛా హమ్‌సాయా ఆస్‌మాన్ కా
వో సంతరీ హమారా ! వో పాస్‌బా హమారా||

గోదిమే ఖేల్‌తీహై ఇస్‌కీ హజారో నదియా
గుల్‌షన్ హై జిన్‌కే దమ్‌సే రష్‌కే జినా హమారా||

మజ్ - హబ్ నహీ సిఖాతా ఆపస్‌మె బైర్ రఖ్‌నా
హిందీ హై హమ్ వతన్ హై హిందుస్తాన్ హమారా||

వందేమాతరం

జాతీయ గీతము
రచన: శ్రీ బకించంద్ర చటోపాధ్యాయ గారు (ఆనందమట్ నుండి )

వందేమాతరం
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలామ్
సస్యశ్యామలాం మాతరం ||వందే||

శుభ్రజ్యోత్స్నం పులకిత యామినీమ్
పుల్లకు సుమిత ద్రుమదల శోభినీమ్
సుహాసినీం సుమధుర భాషినీం
సుఖదాం వరదాం మాతరం ||వందే||

కోటి కోటి కంఠ కలకల నివాద కరాలే
కోటి కోటి భుజై ధృత ఖర కరవాలే
అబలాకేనో మాం ఎతో బలే
బహుబల ధారిణీం నమామి తారిణీం
రిపుదల వారిణీం మాతరం ||వందే||

తుమి విద్యా తుమి ధర్మ
తుమి హృది తుమి మర్మ
త్వంహి ప్రాణః శరీరే బహుతే
తుమి మా శక్తి హృదయే
తుమి మా భక్తి తో మారయి
ప్రతిమాగడి మందిరే మందిరే ||వందే||

త్వంహి దుర్గా దశ ప్రహరణధారిణీ
కమలా కమలదళ విహారిణీ
వాణి విద్యాదాయినీ, నమామిత్వాం,
నమామి కమలాం అమలాం,
అతులాం, సుజలాం, మాతరం ||వందే||

శ్యామలాం, సరలాం, సుస్మితాం,
భూషితాం ధరణీం, భరణీం, మాతరం ||వందే||

జన గణ మన

భారత జాతీయ గీతము
రచన : శ్రీ రబీంద్రనాధ్ టాగూరు గారు

జన గణ మన అధినాయక జయహే!
భారత భాగ్య విధాతా!
పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగ!
వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగ,
ఉచ్చల జలధితరంగ!

తవ శుభనామే జాగే!
తవ శుభ ఆశిష మాగే!
గాహే తవ జయ గాథా!
జనగణ మంగళదాయక జయహే భారత భాగ్యవిధాతా!
జయహే! జయహే! జయహే! జయ జయ జయ జయహే!

జయ జయ ప్రియ భారత

రచన: శ్రీ దేవులపల్లి వెంకట కృష్ణ శాస్త్రి గారు

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రీ దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్ర నరనారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ సస్యశ్యామల సుశ్యామ చలాంచ్చేలాంచల!
జయ వసంత కుసుమ లతా - చలిత లలిత చూర్ణకుంతల!
జయ మదీయ హృదయాశయ - లాక్షారుణ పద యుగళా! || జయ ||

జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ!
జయ గాయక, వైతాళిక - గళ విశాల పద విహరణ
జయ మదీయ మదురగేయ చుంబిత సుందర చరణా! || జయ||

పంచ బాణాలు

పంచ బాణాలు
మన్మధుడు చెరుకు తో చేసిన విల్లు, ఐదు సువాసన గల  పూల బాణాలు ధరించి ఉంటాడు.
ఆ అయిదు పూలు ఏమిటంటే,
  1. అరవిందము - పద్మము   (lotus)
  2. అశోకము  (Jonesia asōka) 
  3. చూతము - మామిడి పూత (mango blossom ) आम 
  4. నవమల్లిక - మల్లె  పూవు (Jasmine)  मोगरा 
  5. నీలోత్పలము -  నీలి కలువ (blue lotus )
 ఈ ఐదు పూలు ఐదు రకాల మోహాలను కలిగిస్తాయి అంటారు.  అవి వరుసగా
  ద్రావిణి (flurry)- తీవ్రమైన కదలిక,
  శోషిణి (pinning) - మమేకం అవ్వటం,
  బంధిని (enslaving ) -  కట్టివేయబడటం 
  మోహిని(bewitching) -ఆకర్షించబడటం
  ఉన్మాదిని (maddening) - పిచ్చెక్కటం

పంచ ద్రావిడులు

పంచ ద్రావిడులు 
తెలుగు, తమిళ, మళయాళ, కన్నడ, మహారాష్ట్రులు 

మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ

ఆంధ్ర రాష్ట్ర గీతము  
రచన: శ్రీ శంకరంబాడి సుందరాచారి గారు 
 
మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ
మా కన్న తల్లికి మంగళారతులు
కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణ
చిరునవ్వులో సిరులు దొరలించు మాతల్లి
గల గలా గోదారి కదలి పోతుంటేను
బిర బిరా కృష్ణమ్మ పరుగులిడుతుంటేను
బంగారు పంటలే పండుతాయి
మురిపాల ముత్యాలు దొరలుతాయి
అమరావతీ నగర అపురూప శిల్పాలు
త్యాగయ్య గొంతులో తారాడు నాదాలు
తిక్కయ్య కలములో తియ్యందనాలు
నిత్యమై, నిఖిలమై నిలచియుండేదాక
రుద్రమ్మ భుజ శక్తి, మల్లమ్మ పతి భక్తి
తిమ్మరుసు ధీయుక్తి, కృష్ణరాయల కీర్తి
మా చెవులు రింగుమని మారుమ్రోగేదాక
నీ ఆటలే ఆడుతాం, నీ పాటలే పాడుతాం
జై తెలుగు తల్లీ! జై తెలుగు తల్లీ!

విజయీ విశ్వతిరంగా ప్యారా

విజయీ విశ్వతిరంగా ప్యారా
ఝండా ఊంఛా రహే హమారా ||ఝండా||

సదా శక్తి బర్సానే వాలా
ప్రేమ సుధా సర్సానే వాలా
వీరోంకో హర్షానే వాలా
మాతృభూమికా తన్ మన్ సారా ||ఝండా||

స్వతంత్రతాకీ భీషణ రణ్ మే
లగ్‌కర్ బడె జోష్ క్షణ్ క్షణ్‌మే
కావే శత్రు దేఖ్‌కర్ మన్‌మే
మిట్ జావే భయ్ సంకట్ సారా ||ఝండా||

ఇన్ ఝండేకే నీచే నిర్భయ్
లే స్వరాజ్య యహ అవిచల నిశ్చయ్
బోలో, భారత్ మాతాకీ జయ్
స్వతంత్రతా హి ధ్యేయ్ హమారా ||ఝండా||

ఇస్ కీ షాన్ నీ జానే పావే
చాహె జాన్ భలేహి జాయె
విశ్వ విజయ కర్ కే దిఖ్ లావే
తబ్ హూవే ప్రణ పూర్ణ హమారా ||ఝండా||

దేశమును ప్రేమించుమన్నా

రచన : శ్రీ గురజాడ అప్పారావు గారు 


దేశమును ప్రేమించుమన్నా
మంచి అన్నది పెంచుమన్నా
వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్
గట్టి మేల్ తలపెట్టవోయ్ !
పాడిపంటలుపొంగి పొర్లే
దారిలో నువు పాటు పడవోయ్
తిండి కలిగితె కండ కలదోయ్
కండ కలవాడేను మనిషోయ్ !
ఈసురోమని మనుషులుంటే
దేశ మేగతి బాగుపడునోయ్
జల్డుకొని కళలెల్ల నేర్చుకు
దేశి  సరుకులు నించవోయ్ !
అన్ని దేశాల్ క్రమ్మవలె నోయ్
దేశి సరుకులు నమ్మవెలె నోయ్
డబ్బు తేలేనట్టి నరులకు
కీర్తి సంపద లబ్బవోయ్ !
వెనుక చూసిన కార్యమేమోయ్
మంచిగతమున కొంచమేనోయ్
మందగించక ముందు అడుగేయ్
వెనుక పడితే వెనుకేనోయ్ !
పూను స్పర్దను విద్యలందే
వైరములు వాణిజ్య మందే
వ్యర్ధ కలహం పెంచబోకోయ్
కత్తి వైరం కాల్చవోయ్ !
దేశాభిమానము నాకు కద్దని
వట్టి గొప్పలు చెప్పకోకోయ్
పూని యేదైనాను,  వొక మేల్
కూర్చి జనులకు చూపవోయ్ !
ఓర్వలేమి పిశాచి దేశం
మూలుగులు పీల్చేసె నోయ్
ఒరుల మేలుకు సంతసిస్తూ
ఐకమత్యం నేర్చవోయ్
పరుల కలిమికి పొర్లి యేడ్చే
పాపి కెక్కడ సుఖం కద్దోయ్
ఒకరి మేల్ తన మేలనెంచే
నేర్పరికి మేల్ కొల్ల లోయి !
సొంత లాభం కొంత మానుకు
పొరుగువాడికి తోడు పడవోయ్
దేశమంటే మట్టికాదోయి
దేశమంటే మనుషులోయ్ !
చెట్ట పట్టాల్ పట్టుకుని
దేశస్తు లంతా నడవవలె నోయ్
అన్నదమ్ముల వలెను జాతులు
మతములన్నీ మెలగవలె నోయి !
మతం వేరైతేను యేమోయి
మనసు వొకటై మనుషులుంటే
జాతియన్నది లేచి పెరిగీ
లోకమున రాణించు నోయి !
దేశ మనియెడి దొడ్డ వృక్షం
ప్రేమలను పూలెత్తవలె నోయ్
నరుల చెమటను తడిసి మూలం
ధనం పంటలు పండవలె నోయి !
ఆకులందున అణగి మణగీ
కవిత పలకవలె నోయ్
పలుకులను విని దేశమందభి
మానములు మొలకెత్త వలెనోయి !