పంచ యజ్ఞాలు

 గృహస్తు ఈ క్రింది ఐదు యజ్ఞాలు తప్పక ఆచరించాలని పెద్దలు చెప్పారు.
  • దేవ యజ్ఞ   - consists of offering ahutis to devas    - దైవ భక్తి కలిగి సేవ, ఆహుతులు చెయ్యటం.
  • పితృ యజ్ఞ - consists of offering libations to ancestors or pitrs      - పెద్దలకు సేవ మరియు వారు గతించిన తర్వాత కర్మ కాండల ద్వారా కృతజ్ఞత చెప్పటం.
  • భూత యజ్ఞ - consists of offering bali or food to all (departed) creatures    -  భూత దయ కలిగి ఉండి సృష్టి లోని సూక్ష్మ స్థూల జీవులకు బలి (ఆహారం)  వంటి వి సమర్పించటం.
  • మనుష్య యజ్ఞ - consists of feeding guests   - అధితి అభ్యాగతులను ఆదరించటం.
  • బ్రహ్మ యజ్ఞ - consists of reciting of bráhman, i.e. the stanzas of the Vedas, namely Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda              --బ్రహ్మ విద్య అనగా వేదముల ను ఆదరించటం, అధ్యయనం చెయ్యటం. లేదా చేసిన వారిని ప్రోత్సహించి వారి వద్దనుండి తెలుసుకొనటం.

అష్ట కష్టాలు

అప్పు పడి ఉండటం
అడుక్కోవడం
ముసలితనం
దొంగతనం
జారత్వం
దరిద్రం
రోగం
మరొకరి తినగా మిగిలింది, తిని వదిలేసింది తినవలసిరావడం -