శంకరాచార్య విరచిత లలితా పంచరత్నం

ప్రాతః స్మరామి లలితా వదనారవిందం
బిమ్బా ధరం పృదుల మౌక్తిక సోభి నాకం
ఆకర్ణ దీర్ఘ నయనం మణి కుండలాఢ్యం
మందస్మితం మృగ మదోజ్వల ఫాల దేశం

ప్రాతః భజామి లలితా భుజ కల్ప వల్లిం
రత్నామ్గుళీయ లసదంగులి పల్లవాఢ్యాం
మాణిక్య హేమ వలయాన్గద సోభామానం
పున్ద్రేక్షు చాప కుసుమేషు శ్రునీర్దదానాం

ప్రాతర్ నమామి లలితా చరణారవిందం
భక్తేష్ట దాన నిరతం భవ సింధుపోతం
పద్మాసనాది సుర నాయక పూజనీయం
పద్మాంకుశ సుదర్సన లాంచనాఢ్యాం

ప్రాతః వదామి లలితే తవ పుణ్య నామ
కామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి
శ్రీ శాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతి
వాగ్దేవ తేతి వచసాం త్రిపురేశ్వరీతి


ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీం
త్రయ్యంత వేద్య విభావాం కరుణాల వద్యాం
విశ్వస్య సృష్టి విలయ స్తితి హేతు భూతాం
విస్వేశ్వరీం నిగమ వాగ్మనసాతిదూరాం