సప్త ద్వీపాలు

భూమి పై 7 ద్వీపాలు (అన్ని వైపులా సముద్రం మధ్యలో భూమి కల ప్రాంతాలు) ఉన్నవి. అవి,
  1. జమ్భు
  2. ప్లక్ష
  3. శక
  4. సల్మలి
  5. కుస
  6. క్రౌంచ
  7. పుష్కరాఖ్య

14 లోకాలు

భూమి తో సహా మొత్తం 14 లోకాలు ఉన్నట్లు మన పురాతన గ్రంధాలు చెపుతాయి.
భూమి కంటే కింద నున్న 7 లోకాలను పాతాళ లోకాలు అని అంటారు. అవి,

1. అతల- 2. వితల- 3. సుతల- 4. రసాతల- 5. తలా తల- 6.మహాతల- 7. పతలక లోకాలు .
ఈ పాతాళ లోకాల పైన ,

1.భూః  – 2. భువర్ - 3. సువర- 4. మహార- 5. జనర్ - 6.తాప- 7. సత్యాఖ్యి అను మరో 7 లోకాలు ఉన్నవి .
వీటిలో   భూః  అంటే మనము ఉంటున్న భూమి అని అర్ధం.


అసలు నిర్వచనం ప్రకారం పాతాల లోకాలు అంటే మొత్తం భూగోళానికి కింద విశ్వం లో ఉన్న లోకాలని , ఊర్ద్వ లోకాలు భూగోళం పై ఉన్న దేవ లోకాలు అని అర్ధం. ( Aliens  అంటే ఇప్పటి పిల్లలకు  బాగా అర్ధం అవుతుందేమో )


పురాణాలను ఉన్టంకిస్తూ తెలుగులో ఉన్న  ఈ పద్యం చూడండి..

బలుడుండు అతలమా
హటకేశుని వితలమా
బలివుండు సుతలమా
మయుని తలాతలమా
నాగచతుష్టఁపు మహాతలమా
పణిదానవుల రసాతలమా
నాగరాజుల పాతాలమాతేనెల తేటల మాటలతో

రచన : ఇంద్ర గంటి శ్రీ కాంత శర్మ గారు

తేనెల తేటల మాటలతో మన దేశ మాతనే కొలిచెదమా
భావం భాగ్యం కూర్చుకొని ఇక జీవన యానం చేయుదమా  ||తేనెల||

సాగర మేఖల చుత్తుకొని సుర గంగ చీరగా మలచుకొని
గీతా గానం పాడుకొని మన దేవి కి ఇవ్వాలి హారతులు  ||తేనెల||

గాంగ జటాధర భావనతో హిమ శైల శిఖరమే నిలబడగా
గలగల పారే నదులన్నీ ఒక బృంద గానమే చేస్తుంటే  ||తేనెల||

ఎందరు వీరుల త్యాగబలం మన నేటి స్వేచ్చకే మూలబలం
వారందరిని తలచుకొని మన మానస వీధిని నిలుపుకొని  ||తేనెల||


check it here..
http://lahari.freewebhostx.com/audio/telugu_patriotic_songs/index.html