అక్షరాల పాట

అమ్మ మాట చల్లన
ఆవు పాలు తెల్లన

ఇటిక గోడ మందము
ఈల పాట విందము

ఉడుత తోక అందము
ఊయలూగు చుందము

ఎలుక వల్ల నష్టము
ఏనుగు ఎక్కుట ఇష్టము

ఐసు బలే చల్లన
ఒంటె నడక మెల్లన

ఓడ నీట తేలును
ఔటు భలే పేలును

అంగట్లో మిఠాయి
అః తింటే హాయి